حسن ولی پور سیستم اعلام نمرات رایگان طراحی سایت
حسن ولی پور سیستم اعلام نمرات رایگان طراحی سایت
بازگشت

فرم ثبت نام

کد دانش آموزي
نام
نام خانوادگي
رمز عبور دانش آموز
موبايل دانش آموز
ايميل دانش آموز
شماره شناسنامه
سريال شناسنامه
محل صدور
تاريخ تولد
پايه
رشته
نوع مدرسه
نام مدرسه
آدرس مدرسه
معدل
انضباط
عکس دانش آموز
درخواستي کلاس
کد ملي والد پدر-جهت ورود به سيستم
نام پدر
نام خانوادگي پدر
رمز عبور پدر-جهت ورود به سيستم
موبايل پدر
ايميل پدر
تلفن منزل
تحصيلات پدر
سابقه عضويت در انجمن
تلفن محل کار پدر
تاريخ تولد پدر
داوطلب عضويت در انجمن
نام و نام خانوادگي مادر
تحصيلات مادر
سابقه عضويت در انجمن -مادر
شماره همراه مادر
شماره تلفن محل کار مادر
ايميل مادر
تاريخ تولد مادر
داوطلب عضويت در انجمن-مادر
وضعيت مسکن خانواده
آدرس منزل
کد پستي
شماره فيش واريزي
توضيحات
عکس پدر
کد امنيتي: